Důležité součástky vf generátoru

Aktivní prvky

V této kapitole se zmíním jen o těch součástkách, jejichž kvalita a parametry mají významný vliv na vlastnosti přístroje. Ostatní součástky jsou běžných typů - odpory TR112, kondenzátory keramické z libovolného materiálu.
Tranzistory v oscilátorech by měly mít mnohokrát vyšší mezní kmitočet, než je nejvyšší pracovní kmitočet. Tranzistor pro vyšší kmitočty může mít menší h21e, ale vysoký fT, tranzistor pro nižší pásma stačí s menším mezním kmitočtem.
Přibližné parametry tranzistorů:
T1: fT=500MHz a h21e=50 na 1 kHz.
T2 má fT=150MHz a h21e=300.

V oddělovači T3 a emitorových sledovačích T4, T8, T10 použijeme vf nebo spínací tranzistory s vysokým fT. Použil jsem KSY21, vhodné jsou i KS500, KSY62, KSY71, KF525, ze zahraničních např. BSY62, 2N2222. Nevhodné jsou nízkofrekvenční tranzistory řady KCxxx a BCxxx.
MOSFET tranzistor KF521 v modulátoru doporučuji vybrat podle nejmenšího modulačního zkreslení. Většinou nejméně zkreslovaly ty tranzistory, které měly nejmenší kolektorový proud. Viz měření modulačního zkreslení osciloskopem. Modulátor je optimalizován pro  KF521. Pokud byste chtěli použít tranzistor JFET, např. BF245, který potřebuje větší záporné předpětí hradla, museli byste podstatně zvětšit odpor R38 a tranzistor tak přivřít a experimentálně najít optimální hodnoty dalších součástek. Tranzistor T7 je v objímce, aby ho bylo možno vybrat přímo v obvodu a také kvůli snadné náhradě, když by ho zničila statická elektřina. KF521 je nesmírně citlivý na ESD, mnohem více než CMOS obvody, protože na rozdíl od IO v sobě nemá žádné ochranné diody. Doporučuji před zásahy do obvodu sebe, přístroj i staniol uzemnit, tranzistor vyjmout a zabalit do staniolu, provést úpravy a nakonec jsa uzeměn zase tranzistor zasadit zpět.
Ve výstupním zesilovači použijeme na místě T9 vf tranzistor s malou kapacitou CBC a vysokým fT, vhodný je např. KF525.
Tranzistor T71 v nf oscilátoru musí mít velkýh21e  okolo 300, na parametrech tranzistorů ve sledovači příliš nezáleží. První tranzistor v nf voltmetru na měření modulačního napětí musí mít co nejvyšší h21e - čím vyšší, tím je měření přesnější. Tranzistor v prototypu měl h21e=530. Diody ve voltmetru použijeme germaniové hrotové (nejlépe se zlatým hrotem, např. 0A9) nebo křemíkové Schottkyho.
Operační zesilovače lze použít jakékoliv, pokud budou pracovat při malém napájecím napětí 2x 3,6 V. Vhodné jsou např. uA741, MAA741, MAA748, TL062, TL072. Nehodí se MAA501 a uA709, které žádají alespoň 2x9V.
 

Pasivní součástky

Všechny vazební a blokovací kondenzátory ve vf obvodech jsou keramické, v nízkofrekvenční části lze použít i svitky. Kondenzátory C71 až C76 ve zpětné vazbě nf oscilátoru musí být stabilní svitkové s dielektrikem z plastické hmoty, nebo ze stabilní keramiky s malým teplotním součinitelem. Nehodí se sem permititové keramické kondenzátory. Odpory ve zpětné vazbě nf oscilátoru R71 až R75 i ve zpětných vazbách operačních zesilovačů R61 až R65 a R83 až R87 by měly být stabilní s kovovou vrstvou. Vstupní odpor měřiče modulačního napětí R93 musí být přesný a stabilní typ, např. TR161. Odpory R46, R28 a odpory ve výstupním děliči by měly být bezindukční.
K vinutí cívek na SV 0,42 až 1,7 MHz a mezilehlé vlny 1,7 až 3,5 MHz použijeme vf lanko, ostatní cívky vineme drátem s hedvábnou izolací. Pokud takový drát nemáme, můžeme použít smaltovaný, ale Q takových cívek je nižší, jejich mezizávitová kapacita větší (zúží se ladicí rozsahy) a stabilita bude také horší.
Kapacitní trimry mohou být keramické nebo hrnečkové či jiné, ale doporučuji spíše bytelnější stabilní typy. Hrneček umožňuje přesnější naladění, protože je víceotáčkový. Kondenzátor C10, případně další kondenzátory, které se připojují do laděného obvodu pro zmenšení ladiciího rozsahu, musí být z kvalitní keramiky s malým záporným teplotním součinitelem kapacity. Máte-li zásobu různých typů kondenzátorů, možná se vám podaří poskládat je tak, aby oscilátor byl uprostřed ladicího rozsahu teplotně kompenzován. Mě se to podařilo jen na jednom rozsahu.
Seřizovací součástky (odpory a kondenzátory), které mají podstatný vliv na parametry přístroje, složíme buď z velkého pevného prvku a precisního trimru o malé hodnotě, nebo je skládáme paralelními a sériovými kombinacemi pevných prvků. Druhá možnost je pracnější, ale parametry přístroje budou stálejší.
Součástky, které mají vliv na kmitočet nebo na údaj měřidla volíme použité, nebo nové, které už dlouho ležely ve skladě. Ty jsou již vystárnuté a nemění tolik svoji hodnotu.
Přepínač frekvenčních rozsahů je šestipólový tlačítkový typu Isostat s pěti závislými tlačítky, zapojeny jsou 4 póly přepínače.
Ladicí kondenzátor je dvojitý masivní vzduchový s maximální kapacitou 500 pF. Otočná stupnice byla na prototypu připojena ke kondenzátoru převodem s ozubenými koly a převod od ladícího knoflíku byl třecí. Chcete-li zvolit jednodušší konstrukci, kotouč se stupnicí můžete připevnit přímo na hřídel kondenzátoru a ladicí převod udělat např. silonovým vlascem nebo kovovým lankem, jaké rybáři používají na lov štik.Zpět na domovskou stránku Petra Jeníčka
Zpět do Jeníčkova radiového doupěte
 
  Stránka byla naposledy změněna 14.11.2004. Případné dotazy, týkající se zde popisovaného přístroje, posílejte na adresu: pjenicek (zavináč) seznam.cz .
Stránku vytvořil Ing. Petr Jeníček.